Vikes sai lisärahoituksen hankkeille Keski-Amerikassa, Somaliassa ja Myanmarissa – uusina mukaan naistoimittajat ja paluu Tansaniaan

19 joulu, 2018

Ulkoministeriö julkisti päätöksensä hanketuesta 18. joulukuuta, ja Vikes sai tukea työnsä jatkumiselle globaalissa etelässä kolmeksi vuodeksi.

Muun muassa työ Somaliassa sai lisätukea. Kuva: Pasi ToivonenMinisteriö myönsi Vikesille tukea kolmeksi seuraavaksi vuodeksi yhteensä 1 810 000 euroa. Osa hankkeista on kaksivuotisia, osa kolmevuotisia. Ministeriö kehui perusteluissaan Vikesin erityistä temaattista osaamista ja pitkäaikaista kokemusta sananvapauden ja sitä kautta demokratian vahvistamisessa.

Perusteluissa ministeriö sanoo huomioineensa hankkeiden merkittävän roolin vapaan tiedonvälityksen ja sananvapauden edistämisessä.

”On hienoa, että Vikesin pian 15-vuotinen työ sananvapauden ja demokratian tukemisessa tunnustetaan”, sanoo Vikesin toiminnanjohtaja Auli Starck.

Ulkoministeriön tukemat hankkeet ovat:

  • Yangonin elokuvakoulun kolmas vaihe – elokuvantekoa edistyneille
  • Somalian sananvapauden, journalismin ja julkisen palvelun tukihanke
  • Itsenäisen median alueellinen tukihanke Nicaraguassa
  • Maaseutuyhteisöjen voimauttaminen Tansaniassa yhteisömedian avulla
  • Tasa-arvoa toimituksiin – Naistoimittajien aseman vahvistaminen Nepalissa ja Tansaniassa

Aiempaa työtä jatketaan Somaliassa, Keski-Amerikassa ja Myanmarissa, kun taas Tansanian hanke ja naistoimittajien tukihanke ovat uusia.

Myanmarin elokuvakoulu nousee omille siivilleen

Myanmarin osalta kyse on hankkeen viimeisestä vaiheesta, eli niin kutsutusta exitistä.

Vikesin pitkään tukema Yangonin elokuvakoulu on noussut jaloilleen hyvin, ja sen Berliinissä pidettyä päämajaa ollaan siirtämässä Myanmariin. Maan tiedonvälitys ei ole vieläkään vapaata, mutta dokumenttielokuvat ja animaatiot ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi kertoa vaikeitakin tarinoita ja tuoda vähemmistöjen ääntä kuuluviin yhteiskunnassa.

Jatkohankkeen tavoite on varmistaa, että elokuvakoulu jatkaa hyvää työtään Vikesin tuen päättyessä, eli vuoden 2021 jälkeen. Hanke on mukana myös Vikesin kummikampanjassa, jossa yksittäiset ihmiset voivat tukea elokuvantekijöitä Myanmarissa.

Somalian median monipuolinen tukeminen

Vikes on toiminut Somaliassa vuodesta 2014. Ulkoministeriön tukemalla kolmevuotisella jatkohankkeella tuetaan Somalian hallituksen radio- ja tv-kanavien kehittymistä toimituksellisesti itsenäisiksi julkisen palvelun yleisradiokanaviksi.

Hankkeella edistetään myös Somalian journalistiliiton toimintaa mediatyöntekijöiden valtakunnallisena ammattiliittona.

Kuva: Wali Hashi

Hankkeen tavoitteena on kehittää maan yleisradiokanavien tuotantorutiineja ja ohjelmien laatua, parantaa journalistien työoloja ja tietoisuutta turvallisuusriskeistä ja niiden ennaltaehkäisystä, sekä kohentaa naistoimittajien ammatillista osaamista ja heidän asemaansa työpaikoilla.

Vikesin työtä Somaliassa tukee myös Euroopan unioni, ja arvokasta tukea on saatu myös Kirkon Ulkomaanavulta ja Nenäpäivästä.

Nicaraguan journalistit erityisen vaikeassa tilanteessa

Myös työ Nicaraguassa ja muualla Keski-Amerikassa jatkuu. Kaksivuotinen itsenäisen median alueellinen tukihanke Nicaraguassa ilahduttaa Auli Starckia erityisesti.

”Kaikki hankkeet ovat tietenkin tärkeitä, mutta Nicaraguan tilanne on poikkeuksellisen vaikea juuri nyt. Kumppanimme joutuvat pelkäämään henkensä puolesta, monet kansalaisjärjestöt ovat lopettaneet toimintansa ja toiset evakuoivat henkilökuntaansa”, Starck sanoo.

Nicaragua on ajautunut poliittiseen kriisiin, ja hallinnon otteet mediaa ja kansalaisyhteiskuntaa kohtaan ovat koventuneet merkittävästi.

Kuva: Kimmo Lehtonen

Vikesin hankkeessa tuetaan itsenäisiä medioita ja kansalaisjärjestöjä Nicaraguassa, Hondurasissa ja El Salvadorissa. Heitä autetaan hankkimaan tarvittavaa osaamista ja taitoja, joiden avulla organisaatioiden omavaraisuutta saadaan lisättyä ja riippuvuutta ulkopuolisesta rahoituksesta vähennettyä.

Hankkeessa lisätään myös median ja kansalaisyhteiskunnan verkostoitumista toimintaympäristön parantamiseksi. Samalla tarjotaan ajankohtaista koulutusta esimerkiksi riskien hallinnasta. Hankkeessa tuetaan myös median laadun parantamista, erityisesti tutkivia juttuja, jotka tuovat julkiseen keskusteluun uusia, kansalaisten näkökulmasta merkittäviä näkökulmia ja tietoa.

Naistoimittajien tukeminen uutena hankkeena

Täysin uusi hanke Vikesin portfoliossa on Nepalissa ja Tansaniassa aloitettava kaksivuotinen naistoimittajien tukihanke.

Hankkeeseen paikallisten kumppanien kanssa ryhdyttiin, sillä tarve on suuri. Työpaikkasyrjintä, palkkaerot ja seksuaalinen häirintä ovat naistoimittajien arkea eri puolella maailmaa. Naisten on myös vaikea ylipäätään saada toimittajan töitä: 73 prosenttia mediatalojen päälliköistä ja johtajista sekä 64 prosenttia toimittajista on miehiä.

Nämä globaalit trendit näkyvät selvästi myös Nepalissa ja Tansaniassa, missä häirintä, palkkaerot ja uskottavuusongelmat vaikuttavat naistoimittajien työhön ja siihen, millaisia juttuja he voivat kirjoittaa. Hanke tarttuu näihin ongelmiin keskittymällä kolmeen kohderyhmään: naistoimittajiin, heidän mieskollegoihinsa sekä mediatalojen johtoon.

”Ensimmäistä kertaa pääsemme nyt pilotoimaan ohjelmamuotoista työtä, jossa edistetään samoja tavoitteita kahdessa eri maassa”, Auli Starck sanoo.

”Toki Vikesin työ on aina tukenut yhtä tavoitetta eri maissa, eli ilmaisunvapautta, vapaata tiedonvälitystä ja sitä kautta demokratiaa.”

Miljoonan kuulijan radio

Tansaniassa rahoitusta sai myös uusi kolmivuotinen hanke, jolla tuetaan Jamii FM -radiokanavaa maan eteläosissa Mtwarassa. Alueella erittäin suosittu kanava tuottaa lähetyksensä Naliendelen kylästä käsin ja tavoittaa lähes miljoona ihmistä. Radiokanava kärsii kuitenkin jatkuvista sähkökatkoista, eikä sen nykyinen varainhankinta riitä kattamaan kaikkia juoksevia kuluja.

Vikes on toiminut Tansaniassa aiemminkin, ja yhteistyötä Jamii FM:n kanssa on pidetty yllä yksityisin lahjoitusvaroin parin viime vuoden ajan. Myös tansanialaisia radiotoimittajia voi tukea Vikesin kummikampanjassa.

Tansanian monille yhteisöradioille tuotetaan hankkeen puitteissa myös yhteinen verkkoportaali. Uuden alustan välityksellä paikalliset yhteisöradiokanavat voivat tavoittaa valtakunnallisen ja myös globaalin yleisön, mikä parantaa niiden mahdollisuuksia hankkia toiminnalleen tuloja myös oman kuuluvuusalueen ulkopuolelta.

”Myös Tansaniassa media ja kansalaisyhteiskunta ovat olleet ahtaalla viime vuosina”, Auli Starck sanoo. ”Yhteisöradioiden voima on juuri ruohonjuurien äänien esiin tuomisessa ja siinä, että kansalaiset kokevat, että heitä kuullaan.”

Hankkeen pitkän aikavälin kehitystavoitteena on parantaa Tansanian yhteisömedioiden kestävyyttä, kasvattaa niiden kuulijakuntaa ja sen myötä edistää avoimuutta, yhteenkuuluvuutta ja demokratiaa Tansanian yhteiskunnassa.

Hankkeen tuloksena maaseudun asukkaat saavat paremmin äänensä kuuluviin paikallisten yhteisöradiokanavien sekä uuden valtakunnallisen verkkoradioalustan välityksellä. Uudella alustalla julkaistaan yhteisöradiokanavien tuottamia uutisia, podcasteja ja suoria radiolähetyksiä eri puolilta maata.

Vikesin omarahoitus hankkeille tulee Vikesin taustayhteisöiltä ja yksittäisten ihmisten lahjoituksista. Voit tukea Vikesin työtä täällä.

Lisää samasta aiheesta