VIKES tukee Nicaraguassa ympäristöpainotteista tutkivaa journalismia

19 maalis, 2014

Vikesin Nicaraguan hanke (2013-15) pyrkii sulauttamaan yhteen kolme asiaa samassa paketissa: tutkivan journalismin koulutuksen, ympäristö- ja muihin ajankohtaisiin teemoihin perehdytyksen sekä reportaasin teon kentällä.

Nicaraguassa vapaan tiedonvälityksen ja sananvapauden toteutumiselle on kasattu monia esteitä. Poliittisen vallan lisäksi myös mediaomistus on viime vuosina nopeasti keskittynyt vallanpitäjien käsiin; sandinistipuolueen (FSLN) ja presidenttiperheen omistuksessa on viisi kansallista TV-kanavaa, lukuisia radioasemia ja internetmediaa.

Sandinistipresidentti Daniel Ortegan autoritäärinen hallinto ei kunnioita julkisuuslakia ja estää järjestelmällisesti itsenäisiä toimittajia pääsemästä käsiksi julkisiin tietoihin. Esiintyy uhkailua ja painostusta – ei ainoastaan toimittajia, vaan myös itsenäistä mediaa tukevaa yritysmaailmaa kohtaan.

Vikes tukee metodisen ja temaattisen koulutuksen kautta itsenäisten toimittajien tutkivan journalismin hankkeita ympäristö- ja muista ajankohtaisista yhteiskunnallisista teemoista. Koulutuksen lisäksi hankkeessa halutaan myös näkyviä tuloksia reportaasien ja dokumenttien muodossa.

Toiminnalla pyritään voimistamaan itsenäisen median toimintaa kansalaisyhteiskunnan osana. Tavoitteena on, että ammattitaitoisten reportaasien kautta yhteiskuntaan saadaan läpinäkyvyyttä ja rohkaistaan samalla kansalaisten osallistumista päätöksentekoon.

Partnerin viestintäkoneisto kuntoon

Vikesin asiantuntijapartnerina on ympäristö- ja kehityspoliittinen lobbausjärjestö Centro Humboldt. Hankkeella tuetaan tämän muun työn ohella lisäksi URACCAN-yliopiston monikulttuurisen viestinnän opetusta maan kahdella autonomisella alueella Karibian puolella.

Ensimmäiseksi hankkeessa keskityttiin partneri Centro Humboldtin viestintästrategian uudistamiseen ja sen pohjalta tehtyyn suunnitelmaan tiedotusyksikön teknisten ja ammatillisten valmiuksien kohentamiseksi.

Yksikölle hankittiin välttämättömiä laitteita ja työvälineitä sekä aloitettiin samalla työntekijöiden valmennus (mediasuhteiden hallinta, valokuvaus, web-sivujen uudistus, videotuotanto ja editointi), joka jatkuu vielä tämän vuoden puolella.

Osana tätä tiedottajien ja tiedotusta tuottavien kehityspoliittisten työntekijöiden koulutusta tuotettiin vuoden lopulla myös 20 minuuttia kestävä video Centro Humboldtin työstä. Video toimii nyt ikkunana Centron työhön ja sitä esitetään tapahtumissa eri puolilla maata ja niillä kansainvälisillä areenoilla, joilla Centro Humboldt esiintyy.

Vielä loppusilausta vailla olevat järjestön uudet web-sivut lanseerataan yleisölle huhtikuussa.

Partnerilta sisältö, ammattiohjaus Vikesiltä

Toimittajille järjestettävien koulutusten teemat Vikes päättää yhdessä Centro Humboldtin kanssa ottaen huomioon järjestön toiminnan painopistealueet ja vahvuudet sekä teemojen ajankohtaisuuden ja niiden yhteiskunnallisen merkityksen.

Partnereiden kesken työnjako on se, että Centro Humboldt tarjoaa asiantuntemuksena kunkin teeman käsittelyyn ja Vikes tuo koulutuksiin tutkivan journalismin metodien opetuksen ja muun journalistisen sisällöllisen ja teknisen asiantuntemuksen.

Koulutukset ovat kaksiosaisia. Teeman ja tutkivan journalismin metodien läpikäynnin jälkeen alkaa syventävä tutkinta- ja kenttätyö, jonka lopullisena tuotoksena noin 1-3 kuukauden kuluessa osallistujat joko ryhmätyönä tai itsenäisesti julkaisevat valitsemastaan tematiikasta ja näkökulmasta journalistisen tuotoksen.

Vikesin tutkivan journalismin opettajina toimivat kansainvälisesti tunnetut ja palkitut toimittajat Roberto Orozco ja Octavio Enríquez. He tutustuttavat kollegat työpajojen aluksi tutkivan journalismin metodeihin ja opastavat toimittajien reportaasityötä valittujen teemojen pohjalta.

– Avain työssä on informaation ja tiedon haku, täytyy olla strategia tiedonhakuun. Sitten tieto pitää systematisoida ja laittaa palaset kohdalleen, Octavio Enríquez tähdensi ensimmäisessä työpajassa.

Enríquez on julkaissut useita hallinnon ja poliittisen johdon väärinkäytöksiä paljastaneita reportaaseja. Vallankumouskomentaja Tomás Borgen miljoonaomaisuuksia selvittäneestä reportaasistaan hän sai arvostetun Ortega y Gasset –journalistipalkinnon pari vuotta sitten. Maaliskuussa hän voitti tutkivan journalismin Rey de España palkinnon ympäristöreportaasien sarjan jutullaan laittomasta puukaupasta Nicaraguan sademetsästä.

– Historiaa ei kuitenkaan synny jos ei jalkaudu, muistutti kollegoitaan Enríquez.

Useimmat vapaat toimittajat tekevät työtään lähes nälkäpalkalla. Siksi Nicaraguan hankkeessa on varattu reportaasituotantoa varten pieni taloudellinen tuki toimintakuluihin. Vikes antaa myös tarvittaessa – ja resurssiensa puitteissa – ammattitukea käsikirjoituksen, kuvauksen, editoinnin ja dokumenttituotannon osalta. Vikesin opettajat ovat alansa huippuja Nicaraguassa.

Teemoista ei puutetta

Nicaraguassa tutkivalle journalismille riittää haasteita. Poliittinen ja taloudellisen vallan keskittyminen samoihin käsiin on useimpien yhteiskunnallisten ongelmien, kuten instituutioiden halvaantumisen, eriarvoisuuden, köyhyyden ja kiireisiä ratkaisuja edellyttävien ympäristöongelmien taustalla.

Tähän mennessä on ehditty pitää kaksi tutkivan journalismin kurssia, joihin on osallistunut 30 itsenäisten tiedotusvälineiden radio-, tv- ja lehtimedian toimittajaa eri puolilta Nicaraguaa.

Ensimmäisen työpajan teemana oli uusiutumattomia luonnonvaroja hyödyntävä teollisuus. Koulutus yhdistettiin Centro Humboldtin Nicaraguan kaivos- ja öljyteollisuudesta tekemän tutkimuksen julkistamisen yhteyteen viime vuoden marraskuussa.

Toisen työpajan teemana maaliskuussa oli viljelykasvituotannon monokulttuuri ja erityisesimerkkinä öljypalmutuotanto Nicaraguan Karibialla. Syksyn pääteemaksi on hahmoteltu ilmastonmuutoksen vaikutuksia Nicaraguassa.

Kuluvana vuonna – resurssien antaessa myötä – tarkoitus on myös huomioida ainakin Bosawasin sademetsän tulevaisuuden vaakalaudalle laittavat metsähakkuut sekä tukintavaiheessa oleva kanavahanke Nicaraguan Karibialta Tyynelle valtamerelle.

Listalla on myös paripäiväinen peruskoulutus yritysvastuusta yhteistyössä Kepan kanssa. Teema on Nicaraguassa uusi ja toimittajilla on hyvin vähän aiheesta tietämystä.

Reportaasit työn alla

Koulutuksissa on tähdätty verkostoitumiseen ja ryhmätyöhön toimittajien kesken.

Syksyn 2013 koulutuksen pohjalta on keväällä valmistumassa reportaaseja kolmella eri alueella. Reportaasien tuotantoaikataulu vaihtelee 2-4 kuukauden välillä. Hankkeessa on varattu reportaasituotantoa varten pieni taloudellinen tuki toimintakuluihin Vikesin antaman asiantuntija-avun lisäksi.

Pohjoisen autonomisen alueen (RAAN) kaivosalueelta on valmistumassa tv- ja lehtireportaasi, jotka keskittyvät käsityöläiskullankaivajien tilanteeseen sekä kansallisten ja kansainvälisten kaivosyhtiöiden toiminnan vaikutuksiin alueella.

Boacossa maakunnassa Camoapassa valmistuu viisiosainen sarja Radio Camoapaan, jossa valotetaan kanadalaisen kaivosyhtiö B2Goldin jatkuvasti laajenevan toiminnan ympäristövaikutuksia ja sosiaalisia seurauksia perinteisellä karjatalousalueella.

Kolmas, Karibialla viime vuonna alkaneita yhdysvaltalaisten öljynporausyhtiöiden (Infinity ja Noble Energy) koeporausten yhteiskuntaan ja herkkään luontoon kohdistuvia vaikutuksia tutkiva radioreportaasi syntyy Eteläisellä autonomisella alueella Bluefieldsissä ja Corn Islandilla kahden naistoimittajan voimin.

Maaliskuun työpajan pohjalta Roberto Orozcon johdolla muodostettiin neljä ryhmää, jotka valitsivat itselleen yhden tutkittavan näkökulman palmutuotantoon liittyen ja muotoilivat seuraavaksi päiväksi tutkimustyölle alustavat hypoteesit saadun aineiston ja hankitun tiedon pohjalta.

Aiheiksi valikoituivat kreoliyhteisöjen maat ja palmutuotanto, yhtiöiden käyttämät metodit lisämaiden hankinnassa, työntekijöiden ja erityisesti naisten työoikeudet sekä kasvimyrkkyjen vaikutus alueen luontoon ja työntekijöiden terveyteen.

Orozcon antamilla ohjeilla tehtiin kaksipäiväinen tiedonhankintamatka kahdella viljelyalueella, Kukra Hillissä ja Ramassa. Aineistoa kertyi jokaiselle ryhmälle runsaasti, mutta työ jatkuu nyt lisäaineiston hankinnalla, haastatteluilla ja uusilla kenttämatkoilla.

Tavoitteeksi asetettiin , että toukoon puoliväliin mennessä jokaisesta neljästä aiheesta tuotetaan radio-, tv ja lehtireportaasi.

– Jos ja kun tutkivan journalismin kriteerit täyttyvät, Orozco muistutti työpajassa.

Ohjelmien paikallisten ensiesitysten jälkeen ne kierrätetään Vikesin toimittajaverkoston avustuksella useilla muilla paikallisilla, alueellisilla ja kansallisilla radio ja tv-kanavilla.

Teksti ja kuva: Vikesin koordinaattori ja toimittaja Kimmo Lehtonen

Lisää samasta aiheesta