Tasa-arvo vahvistuu toimituksissa Nepalissa ja Tansaniassa

17 kesä, 2022

Vikesin työ sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi mediassa jatkui vuonna 2021 hyvin tuloksin. Vaikuttamistyön tulokset näkyvät toimitusten sitoutumisessa ja tasa-arvolinjausten käyttöönotossa, mentorointiohjelman pilotti tuotti hyviä tuloksia ja naistoimittajat ovat nousseet puolustamaan oikeuksiaan sosiaalisessa mediassa.

Tansaniassa kumppanit ovat jalkautuneet toimituksiin puhumaan tasa-arvosta. Kuva: MISA TanzaniaVikesin tuki naistoimittajille Nepalissa ja Tansaniassa jatkui vahvana vuonna 2021. Tansaniassa mukana oli kolme kumppanijärjestöä ja Nepalissa yksi.

Tansaniassa tasa-arvolinjausten edistäminen toimituksissa eteni hyvässä myötätuulessa. Toimitusten johtoa ja henkilöstöä koulutettiin linjausten toimeenpanossa, ja yksittäinen suuri edistysaskel otettiin, kun Tansanian suurimpiin päivälehtiin lukeutuva Mwananchi sitoutui tasa-arvolinjauksen jalkauttamiseen omassa organisaatiossaan.

Vuonna 2021 yhteensä 76 Mwananchin henkilöstön jäsentä osallistui koulutukseen, jossa käsiteltiin tasa-arvolinjauksen toimeenpanoa sekä yleisesti erilaisten työpaikkakäytäntöjen ja linjausten vaikutusta tasa-arvon toteutumiseen toimitusten arjessa. Tavoitteena on, että toimituksen henkilöstömanuaalissa ja päivittäisissä käytännöissä huomioidaan sukupuolten välinen tasa-arvo läpileikkaavasti.

Tasa-arvolinjaukseen liittyvien koulutusten lisäksi hankkeessa järjestettiin koulutusta sukupuolisensitiivisestä journalismista. Yhteistyössä eri mediatalojen kanssa järjestettyihin henkilöstökoulutuksiin osallistui 169 ihmistä, joista 51 prosenttia oli miehiä.

Vikesin kumppaneille hankkeen alussa tehty selvitys naistoimittajien kohtaamista vaikeuksista toimi edelleen hyvänä työkaluna lobbauksessa.

Mentorointia ja koulutuksia

Vuonna 2021 Vikesin tansanialaiskumppanit MCT ja TAMWA aloittivat mentorointiohjelman naistoimittajille. Ohjelmaan osallistuneet journalistit sanoivat, että mentorointi auttoi heitä parantamaan työn laatua ja omaa työskentelyä journalistina.

Ohjelmaan osallistui 20 mentoria ja 15 aktoria eli mentoroitavaa.

Lisäksi naistoimittajille suunnattuja koulutuksia järjestettiin sekä Nepalissa että Tansaniassa, ja niihin osallistui yhteensä 38 naistoimittajaa. Nepalissa CIJ kokeili ensimmäistä kertaa etäkoulutuksen järjestämistä, mikä johti ennätysmäärään naishakijoita. Lisäksi positiivista palautetta saatiin kurssista, jolla opetettiin digitaalisia työkaluja tutkivan journalismin käytössä.

Nepalissa CIJ koulutti myös uutispäälliköitä ja toimitussihteerejä, mitä kiiteltiin laajasti, sillä heille ei ole juurikaan kursseja tarjolla. Tasa-arvokoulutuksiin osallistui 13 uutispäällikköä tai toimitussihteeriä, joista 10 oli miehiä. Hankkeessa halutaan kouluttaa näitä ”portinvartijoita”, koska heillä on suuri valta päättää, millaisia juttuja medioihin tulee, ja kuka niitä tekee.

Tutkivaa journalismia ja radio-ohjelmia

Vuonna 2021 hankkeen parissa julkaistiin 10 tutkivaa, pitkää juttua, kaksi Nepalissa ja kahdeksan Tansaniassa.

Tansaniassa aloitettiin lisäksi lupaava yhteistyö yhteisöradioiden kanssa. Vuoden aikana yhteisöradiot eri puolilla maata julkaisivat 54 tasa-arvoon liittyvää ohjelmaa. Kymmenen niistä julkaistiin uskonnollisella Radio Adhana -kanavalla Sansibarilla, mitä voi pitää erityisenä onnistumisena.

Vuonna 2022 radioyhteistyö jatkuu, ja siinä keskitytään yleisön osallistamiseen ja pyritään huomioimaan erityisesti vammaisten naisten osallisuus ohjelmien teossa.

Kumppaneilla oli käynnissä myös aktiivinen some-kampanja, joka tavoitti 3,2 miljoonaa ihmistä Tansaniassa ja 9 750 ihmistä Nepalissa. Somekampanjoinnin kärkenä on ollut keskustella ja jakaa tietoa sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja erityisesti seksuaalisesta häirinnästä media-alalla. Hieno tulos Tansaniasta on se, että tavoitteiden mukaisesti naiset ovat ryhtyneet tukemaan toisiaan somekeskusteluissa.

Tietoisuus kasvanut

Vikesin tasa-arvohankkeella on nyt takanaan kolme toimintavuotta, sillä ensimmäinen kahden vuoden pilotti alkoi vuoden 2019 alussa. Vuoden 2021 lopulla järjestetyssä kumppanitapaamisessa käytiin keskustelua tähän mennessä saavutetuista vaikutuksista.

Kumppaneiden arviot kertovat lukuisista parannuksista tasa-arvoon mediassa niin Tansaniassa kuin Nepalissa.

Uutishuoneissa ollaan nyt tietoisempia sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja ymmärretään, että tasa-arvolinjaus on työkalu, jolla voidaan edistää tasa-arvon toteutumista käytännössä.  Naistoimittajien tietoisuus seksuaalisesta häirinnästä erityisesti Tansaniassa on lisääntynyt ja naiset uskaltavat aiempaa enemmän puhua syrjinnästä ja ongelmista julkisesti.

Toimittajat ovat tietoisempia sukupuolisensitiivisestä journalismista, mikä näkyy myös juttujen laadussa – Media Council of Tanzanian tekemän printtiseurannan perusteella erityisesti yksityisomisteisissa medioissa tasa-arvokysymyksissä on menty eteenpäin. Nepalissa tutkivaa journalismia tekevät yhä useammin naiset.

Naisten itseluottamus ja johtajuustaidot ovat kasvaneet, ja yksi koulutuksen käynyt nainen nimettiin lehtensä päätoimittajaksi Tansaniassa.

Kumppanit totesivat, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ja muiden vähemmistöjen oikeuksia voitaisiin vähitellen käsitellä mediassa enemmän, hiukan paikasta ja kontekstista riippuen – esimerkiksi Nepalissa hankkeelle kampanjaa tehnyt suosittu podcast Boju Bajai oli kiinnostunut ottamaan seksuaalivähemmistöjen oikeudet mukaan somekampanjointiin.

Kumppaneiden arvion mukaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä voitaisiin huomioida esimerkiksi koulutuksissa yhteistyössä asiantuntijaorganisaatioiden, esimerkiksi ihmisoikeusjärjestöjen kanssa. Poikkeuksena tästä kuitenkin Sansibar, joka kulttuuristen ja uskonnollisten syiden takia on edelleen huomattavan haastava toimintaympäristö seksuaali- ja sukupuolivähemmistökysymysten käsittelyyn.

Kaikki kumppanit ovat tehneet suunnitelmia vammaisten naisten osallisuuden ja osallistumisen lisäämiseksi. Tavoitteena on, että hankkeessa päästään kokeilemaan ja pilotoimaan kokeilua, jossa edistetään vammaiskysymysten ja sukupuolten välisen tasa-arvon käsittelyä mediassa.

Lisää samasta aiheesta