Miksi tukea mediaa?

Demokratia edellyttää vapaata ja valpasta mediaa. Kansalaiset tarvitsevat tietoa pystyäkseen vaikuttamaan päätöksentekoon ja osallistumaan yhteiskunnan kehitykseen.

Sananvapaus on välttämätön edellytys demokratian ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. Sananvapautta  käytetään muiden ihmisoikeuksien puolustamiseen, ja toimiva media on myös tehokas vallan vahtikoira.

Globaalien ilmasto-, talous- ja ihmisoikeusongelmien ratkaiseminen edellyttää kriittistä ja asiantuntevaa journalismia. Riippumaton, ammattitaitoinen media ja kansalaisten avoimet viestintäverkostot edistävät sekä kansalaisyhteiskunnan että talouden kestävää kehitystä ja siten myös köyhyyden poistamista. Jatkuvat konfliktit, pitkittyneet kriisit ja ilmastonmuutos ovat kaikki asioita, joiden hallitsemisessa kansalaisten oikeus saada tietoa on avainasemassa.

Kun media toimii kunnolla, kansalaiset saavat monipuolista ja relevanttia tietoa ja pystyvät näin seuraamaan päättäjien toimintaa sekä vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Päättäjien tilivelvollisuus kansalaisille on yksi toimivan demokratian perusedellytyksistä. Jotta tämä toteutuu, median täytyy toimia laadukkaasti ja eettisiä periaatteita noudattaen. Siksi Vikes tukee moniäänistä ja rohkeaa mediaa.

On tärkeää, että myös lainsäädäntö ja viranomaiset tukevat median vapaata toimintaa. Vikes tukee kumppaneitaan vaikuttamistyössä ja järjestäytymisessä, ja mediakoulutuksissamme on aika ajoin mukana myös viranomaisia.

Lahjoita
Haastattelutilanne Nicaraguassa